Obchodní podmínky

I. ÚVOD

Provozovatelem obchodu na www.zlatnictvi.cz je firma Zlatnictví Zuzana, Vodičkova 14, Praha 1, 11000. Založe­na 1991.

II. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1. prodávající:

Zlatnictví Zuzana, Vodičkova 14, Praha 1, 110 00
Zlatnictví Zuzana, Bělohorská 69, Praha 6, 169 00.

2. kupující:

Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích systému www.zlatnictvi.cz. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, telefonní čísla, E-mail, místo doručení zboží, atd.) správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely uvedené v čl. III. těchto OP. Kupující je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených ve Formuláři objednávky.

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách – slevy, akce apod.

Zlatnictví Zuzana se zavazuje, že osobní údaje neposkytne jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

Registrací údajů v systému je potvrzen souhlas s výše uvedeným účelem použití vašich osobních údajů a skutečnost, že tato data poskytujete dobrovolně.

IV. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

1. závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

2. závazek kupujícího

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

3. předmět koupě

Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ VYBRANÉHO ZBOŽÍ

1. místo a doba dodání

Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané dodací lhůtě. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodatelnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly a nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na www.zlatnictvi.cz s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena.

2. objednávka

Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána do www.zlatnictvi.cz.

Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:

a) po vzájemné dohodě, a to v jakémkoli okamžik, přičemž prodávající je oprávněn storno objednávky nepřijmout, pokud se nejedná o důvod uvedená v odst. 2.b)

b) ze strany kupujícího, jen do doby ověření(viz poslední věta odstavce 2. čl. II.) a následného potvrzení objednávky prodávajícím

c) prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část, nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejdéle do 14 dnů od o té chvíli, kdy se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.

3. způsob převzetí zboží oprávněnou osobou

Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

4. úložní doba, částečné plnění

Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě.

5. doprava

Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (prostřednictvím České pošty, osobního odběru).

VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. cena předmětu koupě

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na www.zlatnictvi.cz. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

2. zpoplatnění dopravy

Ke kupní ceně do 3000,– bude připočten poplatek 130,– Kč za poštovné a balné. U zboží s cenou vyšší, než 3000,– Kč hradí poštovné a balné prodávající

V případě že vybraný šperk zákazník zaplatí předem převodem na náš účet, je poštovné a balné zdarma.

3. prodejní cena

U snubních prstenů se jedná o individuální zakázkovou práci, je cena zboží uváděna POUZE ZA PRÁCI. K této hodnotě se připočítává cena za spotřebovaný materiál, která se určuje podle aktuálního ceníku (viz. dole), a který bude vždy aktuálně na hlavní stránce. Konečná cena bude zákazníkovi sdělena na uvedený e-mail nebo telefon.
Pro více informací ohledně cen volejte na tel. číslo 774 002 113.

Cena zlata:
1g 14K  – 630,–
1g 18K  – 730,–

4. Materiál

k zakázkám objednaným v našem internetovém obchodu www.zlatnictví.cz , lze poslat vlastní materiál poštou. V ideálním případě stavené zlato z Puncovního úřadu, a nebo z jiné pověřené instituce, zapečetěné v originálním neotevřeném sáčku. Materiál lze poslat také na základě důvěry ve formě zlomkového zlata, které my zpracujeme a vyúčtujeme. Prvotní zájem naší firmy, která má kamenný obchod již 21 let na stejném místě v ulici Vodičkova 14, je spokojenost našich zákazníků, tak že z naší strany nemůže ohledně zpracování dodaného zlata ve zlomcích vzniknout jakýkoliv problém a nepřesnost, ale z bezpečnostních důvodů upozorňujeme, že množství a ryzost materiálu dodaného ve zlomcích nelze zpětně reklamovat.
Materiál je možný zaslat doporučeně poštou na adresu Vodičkova 14, Zlatnictví Zuzana, Praha 1, 110 00. Ideálně slité z puncovního úřadu
Při osobním vyzvednutí zboží, lze si dodat dodatečně materiál na protiváhu.
V případě zákazníkem dodaného materiálu, se počítá 13% ztráta z čisté váhy dodaného zboží.

5. snubní prsteny

jelikož se jedná o individuální objednávku, budeme požadovat 10% zálohu převedenou na náš účet. Po té bude zahájena výroba prstenů. Tato záloha Vám pak bude odečtena z koncové ceny.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. kupující

Kupující *) je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství, veškerého označení použitého výrobcem, návodu a záručního listu nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. Je-li k zakoupenému a řádně zaplacenému předmětu koupě přidán v rámci akční nabídky další předmět zdarma, je v případě odstoupení od kupní smlouvy kupující povinen vrátit i tento nepoškozený a nepoužitý předmět v původním nepoškozeném obalu. Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné koupě zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 52 a násl. Občanského zákoníku.

*) pokud se jedná o kupujícího, který uzavřel tzv. spotřebitelskou smlouvu (§ 52 a násl. Občanského zákoníku)

2. prodávající

Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době (viz čl. V.3.) těchto podmínek. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

VIII. ZÁRUKA, REKLAMACE VAD PŘEDMĚTU KOUPĚ, SERVIS

1. záruční doba

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem doba delší. V případě záruky poskytnuté záručním listem odpovídá prodávající kupujícímu za vady předmětu koupě pouze v rozsahu vymezeném v záručním listě.

2. oznámení vady

Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zanikají.Pokud byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je povinností kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 3 prac.dní prodávajícímu.. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží, se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající u osob autorizovaných výrobcem zboží k provádění servisních oprav nebo u jiných odborně způsobilých osob.

3. rozpor s kupní smlouvou

Pokud předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou dle §616 občanského zákoníku), má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl předmět koupě do stavu, který bude odpovídat kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu koupě nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. pozáruční servis

Na zboží koupené v našich obchodech poskytujeme plný záruční i pozáruční servis.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

Obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 01.12.2009.

X. SCHVÁLENÍ OP ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

V okamžiku, kdy kupující v systému www.zlatnictvi.cz klikne na odkaz „OBJEDNAT“ umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

V Praze den 01.12.2009

Katalog

Přihlášení / Login

Copyright 2009-2023 Zlatnictví Zuzana